Konkurs Rzemieślnik+Student – Regulamin

Powrót na stronę główną

WARUNKI KONKURSU

#RzemiosłoNoweRozdanie

Organizatorem Konkursu na projekt związany z rzemiosłem jest Fundacja Wałbrzych 2000
realizująca zadanie publiczne #RzemiosłoNoweRozdanie na zlecenie Zarządu Województwa
Dolnośląskiego.
Celem konkursu jest wsparcie rozwoju gospodarczego województwa – rozwoju rzemiosła
dolnośląskiego, w szczególności poprzez promocję rzemiosła i zawodów rzemieślniczych
wśród lokalnych społeczności, w tym dzieci i młodzieży, promocję regionalnych produktów
rzemieślniczych i rękodzieła, rozpowszechnianie nowych rozwiązań stosowanych
w rzemiośle oraz animację działań na rzecz zwiększania popytu na produkty i usługi
rzemiosła. Konkurs stanowi płaszczyznę umożliwiającą aktywizację współpracy
rzemieślników z uczelniami, szkołami artystycznymi, branżowymi, technikami
i projektantami, połączenie tradycyjnego rzemiosła z nowym podejściem młodych artystów
i projektantów, wspierających swymi pracami rzemieślników i jednocześnie inspirujących się
rzemiosłem, tradycyjnymi technikami pracy. Prace powstałe w wyniku konkursu powinny
mieć oryginalną wartość praktyczną, estetyczną, funkcjonalną, a także innowacyjną.

I. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez młodego ucznia/studenta,
artystę/projektanta dzieła, które wspierać będzie działalność wybranego dolnośląskiego
rzemieślnika. Pracami uczestniczącymi w konkursie mogą być np.:
– Ulotka/folder/katalog prezentujące rzemieślnika, jego warsztat i produkty/usługi;
–  Fotograficzne portfolio rzemieślnika;
– Opakowanie produktu rzemieślniczego;
– Strona internetowa warsztatu rzemieślniczego;
– System identyfikacji wizualnej warsztatu rzemieślniczego;
– Film reklamujący rzemieślnika, jego produkty/usługi;
– Inne prace służącego wsparciu, rozwojowi i promocji tradycyjnego rzemiosła.
2. Wybór rzemieślnika, na rzecz którego i wspólnie z którym realizowany będzie projekt
należy do uczestnika konkursu. Jedynym kryterium wyboru rzemieślnika jest
prowadzenie przez niego działalności na Dolnym Śląsku.

II. Kategorie konkursowe
Organizator konkursu nie przewiduje podziału prac na kategorie konkursowe, ale nie
wyklucza takiej możliwości, ostateczną decyzję pozostawiając w gestii jury konkursowego.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest głównie do uczniów szkół i studentów uczelni o profilu
artystycznym, zawodowym, młodych projektantów, artystów, producentów i innych
twórców, którzy w dniu zgłoszenia udziału w konkursie nie ukończyli 26 roku życia.
2. Konkurs jest otwarty dla osób indywidualnych oraz grup/zespołów.
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Zgłoszenia
– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowo wypełnione i podpisane
zgłoszenie (zał. nr 1) złożone wraz z pracą konkursową. Zgłoszenia składać można
osobiście w siedzibie Organizatora konkursu – Fundacja Wałbrzych 2000,
ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych lub przesłać pocztą/kurierem.
– Przesyłając pracę konkursową wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym
zgłoszeniem, uczestnik konkursu deklaruje, że jest autorem pracy i zgadza się
z warunkami konkursu, akceptuje je i poddaje [pracę] pod rozstrzygnięcie jury.
Wszystkie decyzje podejmowane przez jury są niezależne, ostateczne i nie podlegają
zaskarżeniu. Ponadto uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną wystawę prac
konkursowych i ich publikację.

2. Praca konkursowa
– Do konkursu mogą zostać zgłoszone gotowe prace wykonane w materiałach końcowych.
Jeden uczestnik konkursu (lub grupa) może zgłosić maksymalnie 2 niezależne prace.
– Za transport pracy do siedziby organizatora odpowiedzialny jest autor/autorzy. Praca
musi być odpowiednio zapakowana, w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu.
Opakowanie musi nadawać się do ponownego użytku przy zwracaniu prac ich autorom.
W przypadku prac nadesłanych pocztą/kurierem organizator konkursu nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu. Każdy uczestnik wysyła
zgłoszeni i pracę na własny koszt.
3. Sposób, zakres i czas wykorzystania prac konkursowych
Autor udziela organizatorowi zgody na wykorzystanie prac konkursowych w następujący
sposób:
– Wykonywanie zdjęć w nieograniczonym (ilościowym) zakresie, w całości lub w części,
przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych (sposobów) i w dowolnej
formie, a w przypadku kopii w formie elektronicznej, zarówno online, jak i offline,
– Publiczna prezentacja prac do celów promocji rzemiosła (element materiału prasowego,
billboard, plakat zewnętrzny/wewnętrzny, prezentacje, informacje o konkursie
w Internecie, w tym mediach społecznościowych itp.)

V. Kryteria oceny
– Kryterium nr 1 – przydatność dla rzemieślnika: walory praktyczne, funkcjonalność
i łatwość odtworzenia, jakość i prostota techniczna;
– Kryterium nr 2 – estetyka, oryginalność, kreatywność, innowacyjność;
– Kryterium nr 3 – zakres współpracy z rzemieślnikiem.

VI. Ocena prac konkursowych
1. Prace oceniać będzie jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i szkół średnich z województwa
dolnośląskiego.
2. Każda praca będzie oceniana indywidualnie, niezależnie przez każdego członka jury,
biorąc pod uwagę kryteria konkursowe. Najpierw jury wybierze prace nominowane do
otrzymania nagrody, a następnie zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień.
3. Wszystkie kryteria mają tę samą wagę punktową, za spełnienie każdego kryterium można
uzyskać od 0 do 5 punktów (maksymalnie 15 pkt.) od każdego członka jury.
4. Pierwsza nagroda w konkursie przyznana zostanie pracy konkursowej, dla której łączna
liczba punktów będzie najwyższa.
5. W przypadku równej liczby punktów, jury podejmie decyzję w drodze głosowania,
absolutną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego
ma wartość dwóch głosów.

VII. Nagrody i wyróżnienia
1. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
 Miejsce pierwsze – nagroda o wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych);
 Miejsce drugie – nagroda o wartości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych);
 Miejsce trzecie – nagroda o wartości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Jury ma prawo zadecydować o innym podziale nagród.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VIII. Terminy
1. Otwarcie konkursu: 18 czerwca 2018 r.
2. Termin dostarczenia (nadesłania) zgłoszeń i prac konkursowych: do 14 września 2018 r.
3. Ocena konkursowa: do 28 września 2018 r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu: 1 października 2018 r.
5. Gala wręczenia nagród i wystawa prac konkursowych: 1 – 31 października 2018 r.
6. Adres dostarczenia (nadesłania) zgłoszeń i prac konkursowych:
Fundacja Wałbrzych 2000
58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 53
7. Prace nadesłane pocztą/kurierem muszą być wyraźnie oznaczone: #RZE konkurs.
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: info@rzemioslonowerozdanie.pl

IX. Zwrot prac konkursowych
Prace po zakończeniu wystawy, zostaną zwrócone uczestnikom na ich życzenie. Uczestnik
konkursu będzie mógł odebrać pracę osobiście lub poprosić o jej odesłanie w ciągu 1 miesiąca
od daty zakończenia wystawy.

X. Promocja wyników konkursu
Organizator konkursu zapewnia:
– promocję konkursu w mediach,
– wystawę nagrodzonych i wybranych prac,
– zaproszenie do udziału w Gali,
– publikację wyników konkursu na www.rzemioslonowerozdanie.pl oraz w mediach
społecznościowych.

XI. Postanowienia końcowe
Składając podpisane zgłoszenie konkursowe, uczestnik konkursu wyraża zgodę na wszystkie
warunki udziału w konkursie, w tym na sposób wystawiania prac, bezpłatną promocję
i dystrybucję dokumentacji fotograficznej nadesłanej pracy oraz udostępnianie jej
publiczności, a także na wykorzystanie danych osobowych* na potrzeby konkursu
i towarzyszących mu działań.
Wyniki konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na Gali. Zostaną o nich
poinformowani wszyscy uczestnicy konkursu.

*KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Wałbrzych 2000. z siedzibą w Wałbrzychu
(58-309), przy ul. Wrocławskiej 53, email: biuro@walbrzych2000.pl. Dane przetwarzane są
na podstawie art.6 ust. 1 lit b) RODO w celu przeprowadzenia konkursu w ramach zadania
publicznego #RzemiosłoNoweRozdanie realizowanego na zlecenie Zarządu Wojewodztwa
Dolnośląskiego.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, nie dłużej niż do 31
grudnia 2023 r. Administrator przekaże Państwa dane Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Dolnośląskiego, który jest fundatorem nagród w konkursie.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od Fundacji Wałbrzych 2000 dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu z zał1